Privacybeleid

Camping Website – campingwebsite.nl is een initiatief en handelsnaam van DTP.direct.

Transparantie en digitale veiligheid zijn belangrijke uitgangspunten van de dienstverlening van DTP.direct. Deze aspecten komen terug in dit Privacy Statement aangaande ons privacybeleid en wij hechten veel waarde aan het creëren van een helder beeld met betrekking tot de omgang van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement brengen wij u daarvan op de hoogte.

 1. Definities
  1. Privacy Statement: dit document aangaande ons privacybeleid.
  2. Websites:
  3. Gebruiker: iedere gebruiker van de Websites en onze diensten.
  4. Verantwoordelijke: DTP.direct is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd te Maigsing Dahilig, 4209, Lemery, Filipijnen. Telefonisch kunt u ons in de ochtend bereiken op 036-36 845 42 45, per e-mail op info@dtp.direct.nl
  5. Persoonsgegevens: de in deze verklaring gespecificeerde informatie met betrekking tot de identificeerbare natuurlijke persoon.
 2. Veilige gegevensoverdracht
  1. Alle Persoonsgegevens die wij verzamelen worden goed beveiligd. Met de Secure Socket Layer (SSL) en HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen gebruik, vernietiging, verlies, wijziging, misbruik of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Bovendien worden uw gegevens versleuteld en maakt DTP.direct gebruik van stabiele en veilige diensten en systemen.
 3. Voor wie geldt dit Privacy Statement?
  1. Dit Privacy Statement is van toepassing op personen van wie DTP.direct Persoonsgegevens verwerkt, dit zijn:
   • Alle personen die contact opnemen met DTP.direct.
   • Alle personen die onze webformulieren invullen.
   • Bezoekers van de Websites van DTP.direct – Klanten/opdrachtgevers van DTP.direct.
   • Ontvangers van e-mails van DTP.direct – Potentiële klanten/opdrachtgevers waarmee DTP.direct contact mee heeft gehad of gaat hebben.
 4. Verzameling van persoonsgegevens
  1. DTP.direct verwerkt Persoonsgegevens van een Gebruiker die zijn verstrekt door een bezoek aan een van onze Websites, het gebruik maken van onze diensten, het lezen van onze e-mails en het opnemen van contact met ons.
  2. Wij verwerken de volgende door u verstrekte Persoonsgegevens:
   • Contactgegevens en overige Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstverlening.
   • Contactgegevens en overige Persoonsgegevens die zijn verkregen tijdens introductiegesprekken en evenementen.
  3. Wij verwerken de volgende Persoonsgegevens die zijn verkregen via of gecreëerd door onze Websites en overige elektronische technologieën:
   • Uw IP-adres.
   • Uw surfgedrag op de betreffende website.
   • Uw gedrag ten opzichte van nieuwsbrieven en andere e-mails.
  4. Wij verwerken de volgende Persoonsgegevens die zijn verkregen uit overige bronnen:
   • Persoonsgegevens aanwezig op publiekelijk toegankelijke Social Media platforms en zakelijke websites.
   • Persoonsgegevens aanwezig in zakelijke registers, zoals de Kamer van Koophandel.
  5. DTP.direct slaat de volgende informatie van u op:
   • Adres – Betaalgegevens
   • Contactgegevens van vertegenwoordiger van de rechtspersoon
   • E-mailadres
   • Gebruikersnaam
   • KVK-nummer
   • Btw-nummer
   • Naam
   • Organisatievorm
   • Telefoonnummer
 5. Gebruik van Persoonsgegevens
  1. DTP.direct gebruikt uw Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, welke in dit artikel uiteengezet worden.
  2. Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het verwezenlijken van de (geautomatiseerde) diensten waarvoor u ons de opdracht heeft gegeven.
  3. Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van informatieve digitale berichten over onze dienstverlening. Met deze berichten houden wij u op de hoogte over uitbreiding en verbetering van onze diensten.
  4. Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het in stand houden van contact met u over de bij ons afgenomen of in de toekomst af te gaan nemen diensten.
  5. Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Zo hebben wij in specifieke gevallen bijvoorbeeld uw KvK- en btw-nummer nodig voor de belastingdienst.
  6. Uw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het inplannen van persoonlijke zakelijke afspraken op ons kantoor of een andere locatie.
  7. Het kan zijn dat de opmaakbestanden die wij voor u vervaardigen persoonsgegevens bevatten. Wij archiveren en back-uppen deze bestanden voor eventueel hergebruik. Wij zullen de opmaakbestanden die wij voor u vervaardigen nooit zonder uw toestemming delen met derden.
 6. Rechtsgrond van de verwerking
  1. Wij verwerken nooit lukraak Persoonsgegevens, dit gebeurt te allen tijde op basis van één van de in dit artikel uitgewerkte rechtsgronden.
  2. Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Het geven van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan door u op ieder moment worden ingetrokken, neem hiervoor contact met ons op.
  3. Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een overeenkomst of op uw verzoek vóór sluiting van een definitieve overeenkomst. Een dergelijke overeenkomst wordt aangegaan wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening.
  4. Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting. Zo hebben wij in specifieke gevallen bijvoorbeeld uw KvK- en btw-nummer nodig voor de belastingdienst.
 7. Verwerkende partijen
  1. Het kan voorkomen dat wij voor het verwerken van Persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners (verwerkers) die in onze opdracht Persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten steevast een verwerkersovereenkomst met deze dienstverleners, deze overeenkomst voldoet aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  2. Voor onze geautomatiseerde dienstverlening werken wij samen met Antagonist B.V. en TransIP B.V. Daarnaast hebben wij samenwerkingen met onze boekhouder ter ondersteuning van onze boekhoudkundige- en aangifte processen. Bij het versturen van mails en bestanden maken wij gebruik van diensten die worden aangeboden door derden zoals Apple Mail en WeTransfer. Overige verwerkers, waarmee wij samenwerken ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering, zijn partijen zoals de Kamer van Koophandel en diverse juridisch en financieel ondersteunende instanties.
 8. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
  1. U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw Persoonsgegevens.
  2. Indien u gebruik wilt maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen, wij zullen uw verzoek dan in beginsel binnen een maand verwerken.
  3. Ingeval uw verzoek niet binnen een maand kan worden verwerkt, zullen we binnen die periode melden wat hiervoor de reden is.
  4. De in dit artikel beschreven informatie, wordt kosteloos verstrekt.
 9. Doorgifte aan derden
  1. In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om uw Persoonsgegevens te delen met derden. Dit is uiteraard afhankelijk van de omstandigheden en in een dergelijk geval komen wij overeen dat deze partijen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan en alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarmee wij uw gegevens hebben verkregen. In beginsel delen wij uw gegevens niet met andere partijen dan Antagonist B.V., onze boekhouder en onze bank.
  2. Uw Persoonsgegevens zullen met derden worden gedeeld indien dit met u is overeengekomen voor het in samenwerking met deze derden afhandelen van uw project.
  3. Uw Persoonsgegevens zullen met derden worden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor het afhandelen van een aanvraag bij een overheidsinstelling of een zakelijke organisatie.
  4. Uw Persoonsgegevens zullen met derden worden gedeeld indien wij hiertoe verplicht zijn op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling.
  5. Uw Persoonsgegevens zullen nimmer gedeeld worden voor commerciële doeleinden van derden.
 10. Bewaren van persoonsgegevens
  1. Uw Persoonsgegevens worden door ons bewaard als identificeerbaar gegeven, voor zolang als het nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld is. Bij het bewaren van uw Persoonsgegevens zullen wij ons maximaal inspannen om de gegevens juist en volledig te houden. Indien gegevens onjuist of achterhaald blijken, zullen ze worden gewist. Zoals eerder vermeldt in dit Privacy Statement is het daarnaast mogelijk om uw toestemming voor het bewaren van de Persoonsgegevens in te trekken. Indien u deze toestemming intrekt, zullen wij overgaan tot het verwijderen/vernietigen van al uw opgeslagen Persoonsgegevens.
 11. Cookies
  1. DTP.direct maakt gebruikt van cookies, ons beleid ten aanzien van cookies kan op deze webpagina gevonden worden: https://campingwebsite.nl/juridische-informatie/cookie-beleid/.
 12. Wijzigingen in dit Privacy Statement
  1. DTP.direct houdt zich het recht voor om het Privacybeleid voor De Camping Website – campingwebsite.nl aan te passen. Iedere aanpassing zal op de webpagina https://campingwebsite.nl/juridische-informatie/privacybeleid/ bekend gemaakt worden en worden toegelicht. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze privacybeleid pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd, bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen. Op deze pagina vindt u de meest recente versie van ons Privacy Statement.
Versie 1.0.0 – 2019-12-20